Personvernerklæring

I forbindelse med ditt medlemskap i Herdla Golfklubb behandler vi en rekke personopplysninger om deg.

Etter den nye personopplysningsloven skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor laget denne personvernerklæringen, hvor du kan lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem hos oss.

Det er viktig for oss å understreke at vi kun behandler dine opplysninger til bruk for ditt medlemskap i Herdla Golfklubb. Vi videreselger aldri opplysninger om våre medlemmer til andre, og vi utleverer ikke dine personopplysninger til andre enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hjemmesiden
Hjemmesiden bruker informasjonskapsler («cookies») ifb. med pålogging av registrerte brukere. Ev. (person)data sendt via hjemmesiden (e-post, kontaktskjema mm.) blir kun sendt til oppgitt mottaker og til formålet definert i meldingen og/eller nedenfor. All data blir blir lagret på server(e) lokalisert i EU/EØS.

Herdla Golfklubb kontaktinformasjon
Herdla Golfklubb er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som vi har mottatt fra deg, og vi sikrer at dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Herdla Golfklubb
Postboks 212
5321 Kleppestø

Organisasjonsnummer: 984 350 791
E-post: medlem@herdlagk.no

Formålet med behandlingen av dine personopplysninger er et medlemskap i Herdla Golfklubb.
Dine personopplysninger behandles således for å kunne administrere ditt medlemskap, hvilket omfatter:

 • Orientering om Herdla Golfklubbs aktiviteter i klubben og Herdla Golfbane
 • Administrasjon av adgang til spill på banen
 • Registrering av score
 • Registrering av handicap
 • Turneringsplanlegging og -avvikling
 • Administrasjon av dine medlemsrettigheter i henhold til klubbens lov
 • Oppfyllelse av medlemsforpliktelser, herunder innkreving og betaling av kontingent
 • Avholdelse av sosiale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Bruk av situasjonsbilder tatt på og omkring golfbanen både i det daglige og under turneringer
 • Administrasjon av introduksjonskort/medlemskort
 • Registrering og offentliggjørelse av klubbmestere og hole in one på hjemmeside, i klubbhuset og hole in one informasjon til Norges Golfforbund inkl. publisering på golfforbundet.no
 • Utsendelse av spørreskjemaer/tilfredshetsundersøkelser om ditt medlemskap i klubben
 • Oppbevaring av opplysninger med historisk verdi til statistikk og lignende
 • Opplysninger om foreldre til barn og unge under 18 år av hensyn til kontaktmuligheter
 • Hvis du som frivillig er med i Herdla Golfklubb styre, eller i et utvalg eller komité, kan din kontaktinformasjon i form av navn, e-post, telefon [og bilde – husk samtykke!] bli delt med klubbens medlemmer på hjemmesiden, i kommunikasjonen til medlemmer, i klubbhuset og andre steder hvor det er relevant å opplyse om hvordan klubbens medlemmer kan kontakte deg]

Vi behandler personopplysninger i form av registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, adresse, innmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-postadresse, familietilknytning, yrke, kontingentkategori, kontingentinnkreving samt golfrelevante opplysninger som eventuell tidligere golfklubb, golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon, politiattester (lovpålagt for aktuelle frivillige)

Deling av dine personopplysninger
Vi sender personopplysninger til følgende mottakere:

 • GolfBox
 • Økonomisystem
 • Faktureringsløsning
 • Baneeier/administrasjonsselskap
 • Andre medlemmer i klubben
 • Bank
 • Regnskapsfører
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Klubbens kontrollkomité
 • Journalister som dekker turneringer
 • Norges Idrettsforbund, jfr. NIFs lov § 10-5
 • Norges Golfforbund som er særforbund under Norges Idrettsforbund (NIF) for ivaretakelse av golfens interesser og utvikling

Hvor får vi dine personopplysninger fra?
Personopplysninger som behandles av Herdla Golfklubb innhentes kun fra deg eller den foresatte/ verge, som har samtykket til din innmelding. Om du er medlem i ett eller flere andre idrettslag kan i tillegg personopplysninger innhentes fra idrettens sentrale database (Min idrett/ SportsAdmin).

Lagring av dine personopplysninger
Vi lagrer dine personopplysninger så lenge du er medlem hos oss, og i opptil 3 år etter kalenderåret for din utmeldelse. Dette på grunn av praktiske og administrative årsaker, f. eks. så er det behov for å lagre din handicapinformasjon ved evt. gjeninnmeldelse i klubben, eller innmeldelse i en annen klubb. I tilfeller hvor vi har et tilgodehavende hos deg, eller det finnes et lovkrav om lengre oppbevaringstid, vil vi lagre dine data så lenge det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheter
Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter i forhold til vår behandling av dine personopplysninger.
Hvis du vil gjøre bruk av dine rettigheter, må du kontakte oss.

Innsyn i egne personopplysninger
Du har rett til å få innsyn i de personopplysninger, som vi behandler om deg.

Korrigering av personopplysninger
Du har rett til å få uriktige opplysninger om deg selv rettet.

Sletting av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å få slettet opplysninger om deg selv, tidligere enn det generelle slettetidspunktet som beskrevet ovenfor.

Behandlingsbegrensning av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset. Hvis du har rett til å få begrenset behandlingen, kan vi fremover kun behandle opplysningene (utover selve lagringen) med ditt samtykke, eller når det er nødvendig for å fastlegge, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav, eller for å beskytte en annen person eller viktige samfunnsinteresser.

Innsigelse mot behandling av personopplysninger
I visse tilfeller har du rett til å gjøre innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også gjøre innsigelse mot behandling av dine opplysninger til direkte markedsføring.

Overføring av personopplysninger (dataportabilitet)
I visse tilfeller har du rett til å få utlevert personopplysninger i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format, samt å få overført personopplysninger fra én behandlingsansvarlig til en annen.

Du kan lese mer om dine rettigheter på www.datatilsynet.no.

Behandling av personopplysninger for personer som ikke er medlem i Herdla Golfklubb
-Greenfeespillere
Vi behandler personopplysninger i form av: registrerings- og kontaktopplysninger som navn, kjønn, fødselsdato, e-postadresse samt golfrelevante opplysninger som golfhandicap, starttidsbestillinger, turneringsinformasjon.

Klage til Datatilsynet
Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger skjer i strid med gjeldende rett, kan du klage til Datatilsynet. Du finner Datatilsynets kontaktopplysninger på www.datatilsynet.no.

Revidering av personvernerklæringen
Vi oppdaterer denne personvernerklæringen hvis det skjer endringer i måten vi behandler dine personopplysninger på. Ved endringer vil datoen øverst i personvernerklæringen bli endret. Den til enhver tid gjeldende personvernerklæring vil være tilgjengelig på vår hjemmeside og vil også bli sendt ut til orientering til alle medlemmer.